Tin tức

Điều khoản Dịch vụ

13-01-2022

                                                                                           Điều khoản Dịch vụ

Có hiệu lực từ ngày 7/10/2020

Được sửa đổi lần cuối vào ngày 7/10/2021
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI TẠI Việt Nam, NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY, TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ Tendo PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG TRỌNG TÀI PHÂN XỬ BẮT BUỘC VÀ GIẢI QUYẾT VỚI TỪNG CÁ NHÂN, TRỪ KHI CÓ NGOẠI LỆ. 
Để biết thêm chi tiết, hãy vào Mục 15 (Thỏa thuận về Trọng tài phân xử và Điều khoản Khước từ Khởi kiện tập thể).
Sứ mệnh của Tendo là kết nối thế giới qua các trò chơi. Chúng tôi mang đến những trải nghiệm vui vẻ, hoạt động giải trí xã hội cho mọi người trên thế giới.

Vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Tendo. Điều khoản Dịch vụ này quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (được mô tả dưới đây). Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cung cấp Dịch vụ cho bạn cũng như các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin của mình. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được áp dụng. Nếu bạn không muốn Tendo thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ các thông tin theo những cách được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. ĐỊNH NGHĨA↑

“Tài khoản” nghĩa là một tài khoản bạn tạo ra khi truy cập Dịch vụ.

“Quy tắc Cộng đồng” có nghĩa là các quy tắc về hành vi nhằm chi phối sự tương tác của bạn với các Dịch vụ của chúng tôi và người chơi khác, có thể được tìm thấy ở đây.

“Điều khoản đặc biệt” có nghĩa là bất kỳ quy tắc nào khác liên quan đến các dịch vụ cụ thể, như các nền tảng và API, các ứng dụng dành cho thiết bị di động, diễn đàn, cuộc thi, đăng ký hoặc các chương trình khách hàng trung thành mà chúng tôi có thể phát hành, được áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ cụ thể đó và quy định rằng chúng là một phần của các Điều khoản này.

“Ưu đãi” có nghĩa là các chương trình đặc biệt, bao gồm các lời mời chào, tham quan và các quà tặng đặc biệt, cả bằng kỹ thuật số và dạng hiện vật, mà Tendo có thể cung cấp tùy theo thời điểm cho một số người chơi đủ điều kiện.

“Dịch vụ” nghĩa là các trò chơi, sản phẩm, dịch vụ, nội dung, Tendo.com và/hoặc các tên miền hoặc trang web khác do Tendo điều hành.

“Điều khoản Dịch vụ” hay “Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản dịch vụ này.

“Nội dung Người dùng” nghĩa là tất cả các dữ liệu bạn tải lên, truyền tải, tạo ra hoặc lập nên trên hoặc thông qua Dịch vụ. Nội dung này bao gồm những thứ như ảnh hồ sơ, nội dung trong trò chơi hoặc trò chuyện video của bạn cũng như hình ảnh nghệ thuật trong trò chơi của bạn hoặc các nội dung khác do bạn là sáng tác hoặc thiết kế.

“Vật phẩm ảo” nghĩa là (a) loại tiền tệ ảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền xu ảo, tiền mặt, token hoặc điểm, tất cả để sử dụng trong Dịch vụ và (b) các vật phẩm ảo trong trò chơi.

“Tendo Corporate Family” nghĩa là các công ty con của Tendo, công ty mẹ, liên doanh và các thực thể khác thuộc sở hữu chung và các đại lý, cố vấn, nhân viên, viên chức và giám đốc của các công ty này.

“Công ty Liên kết Tendo” đề cập đến Tendo Corporate Family cùng với các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, nhà phân phối, người được cấp phép hoặc người cấp phép của Tendo và của Tendo Corporate Family.

2. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY↑

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý của mình, để thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các phần của Điều khoản, Quy tắc Cộng đồng hoặc Điều khoản đặc biệt vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng bản sửa đổi Điều khoản, Quy tắc Cộng đồng hoặc Điều khoản đặc biệt trên trang web của chúng tôi hoặc bên trong Dịch vụ (ví dụ như qua thông báo trong trò chơi). Chúng tôi có thể cung cấp thông báo bổ sung, ví dụ như email hoặc tin nhắn trong Dịch vụ, về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Trừ khi chúng tôi có tuyên bố khác, các thay đổi sẽ có hiệu lực từ khi được đăng tải. Các phiên bản mới của Điều khoản, Quy tắc Cộng đồng và Điều khoản đặc biệt cũng như bất kỳ chính sách, quy định hoặc quy tắc nào khác sẽ có thể truy cập được tại www.xynga.com hoặc từ bên trong Dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi đăng tải các thay đổi, bạn đồng ý rằng những thay đổi đó được áp dụng cho việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Bạn không thể thay đổi các Điều khoản, Quy tắc Cộng đồng hoặc Điều khoản đặc biệt trừ khi cả bạn và Tendo đều ký vào văn bản sửa đổi.

Nếu bạn có tranh chấp với Tendo, phiên bản Điều khoản, Quy tắc Cộng đồng và Điều khoản đặc biệt có hiệu lực vào thời điểm Tendo nhận được thông báo thực tế về tranh chấp sẽ được áp dụng cho tranh chấp đó.

Nếu Điều khoản hoặc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi có bất kỳ điều khoản hoặc thông tin nào xung đột với các điều khoản hoặc chính sách khác của Tendo, thì các Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT↑

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được chúng tôi yêu cầu tạo Tài khoản và chọn một mật khẩu và/hoặc cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, có thể bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ email của bạn, và trong một số trường hợp là thông tin thanh toán. Các thông tin này sẽ được lưu giữ và sử dụng phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư của Tendo.

Bạn đồng ý cung cấp cho Tendo thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật, đặc biệt là địa chỉ email của bạn.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho Tài khoản của mình. Không được chia sẻ thông tin Tài khoản của bạn với người khác hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng Tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ xem mọi hành động được thực hiện thông qua Tài khoản của bạn đều là do bạn thực hiện. Do đó, bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hành động được thực hiện bằng Tài khoản của mình, cho dù bạn có cho phép hay không, bao gồm các giao dịch mua bằng bất kỳ công cụ thanh toán nào (ví dụ như thẻ tín dụng hoặc PayPal), và bạn hiểu rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại phát sinh của chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.

Nếu bạn nhận biết được bất kỳ tổn thất thực tế hoặc nghi ngờ, trộm cắp, gian lận hoặc sử dụng trái phép Tài khoản hoặc mật khẩu Tài khoản của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết ngay.

4. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI↑

Ai có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:Chúng tôi rất vui khi bạn bắt đầu chơi các trò chơi của chúng tôi, tuy nhiên có một số giới hạn về việc ai có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu:

Bạn không thể ký kết hợp đồng ràng buộc với Tendo.
Bạn dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi, nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”)), trong trường hợp này bạn không được tạo Tài khoản, không được sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, hoặc gửi thông tin cá nhân trong Dịch vụ hoặc cho Tendo (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email của bạn). Quy định cấm này không áp dụng khi và chỉ khi nào Dịch vụ Tendo có công cụ hạn chế độ tuổi mà sẽ thu thập thông tin về độ tuổi trước khi cho phép người dùng tiếp tục và công cụ đó cho phép người dùng xác định bản thân mình dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi tại EEA) để sử dụng Dịch vụ. (Như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp phiên bản Dịch vụ mà không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân, ngoại trừ trường hợp và trong phạm vi các luật về bảo vệ dữ liệu cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, hoặc có được sự đồng ý của phụ huynh hợp pháp.)
Bạn không được phép nhận các sản phẩm, kể cả các dịch vụ hoặc phần mềm, từ Hoa Kỳ, ví dụ như nếu bạn ở một quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc nếu bạn thuộc danh sách các Công dân được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Bạn là một người phạm tội tình dục bị kết án.
Bạn đã từng bị cấm chơi bất kỳ trò chơi Tendo hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Tendo nào, trừ khi Tendo đã thu hồi lệnh cấm đó, theo toàn quyền quyết định của mình.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, hoặc dưới độ tuổi trưởng thành tại nơi bạn ở, bạn thể hiện rằng người giám hộ hợp pháp của mình đã xem xét và đồng ý với các Điều khoản này.

Quy tắc và Điều khoản quan trọng bổ sung:

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân theo Quy tắc Cộng đồng của Tendo và tất cả các Điều khoản đặc biệt khác có thể áp dụng. Các quy tắc và điều khoản bổ sung này được áp dụng bên cạnh các Điều khoản này và rất quan trọng. Xin vui lòng đọc chúng. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ mạng xã hội, ví dụ như Facebook, hoặc tải xuống Dịch vụ từ một nền tảng khác, ví dụ như Apple hoặc Google, bạn cũng phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ/sử dụng của bên thứ ba đó cũng như các Điều khoản này.

Truy cập Dịch vụ của chúng tôi:

Để truy cập hoặc chơi các trò chơi của chúng tôi hoặc tạo một Tài khoản với chúng tôi, bạn có thể cần phải có một tài khoản mạng xã hội, như Facebook, và nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ trên di động thì cần có một tài khoản với công ty cung cấp ứng dụng di động của bạn, như tài khoản iTunes của Apple. Đôi khi bạn cần phải cập nhật phần mềm của bên thứ ba để nhận các Dịch vụ và chơi Game của Tendo.

Chúng tôi cung cấp các trò chơi và các Dịch vụ khác. Bạn cung cấp thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng, v.v.) và thanh toán bất kỳ khoản phí nào để kết nối với Internet và cửa hàng ứng dụng cũng như phải trả phí dữ liệu hoặc sử dụng mạng di động để tải xuống và sử dụng Dịch vụ.

Thay đổi và Hạn chế của Dịch vụ:

Dịch vụ của chúng tôi đang phát triển và chúng tôi có thể yêu cầu bạn chấp nhận các bản cập nhật cho Dịch vụ cũng như các Điều khoản, Quy tắc Cộng đồng, Điều khoản đặc biệt và Chính sách Quyền riêng tư của Tendo. Theo từng thời điểm chúng tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật trò chơi hoặc phần mềm của mình để tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện các bản cập nhật này từ xa, bao gồm cả phần mềm Tendo nằm trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn mà không cần thông báo cho bạn.

Tendo bảo lưu quyền ngừng cung cấp và/hoặc hỗ trợ Dịch vụ hoặc một trò chơi cụ thể hay một phần của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, vĩnh viễn hay tạm thời, khi đó quyền sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó của bạn sẽ tự động được chấm dứt hoặc tạm ngưng. Nếu điều đó xảy ra, trừ khi luật pháp hiện hành có quy định khác, Tendo không phải hoàn trả, đền bù lợi ích hoặc khoản bồi thường khác cho bạn liên quan đến các thành phần Dịch vụ bị ngừng hoặc cho các Vật phẩm ảo mà trước đó đã kiếm được hoặc mua được.

TOÀN QUYỀN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH, Tendo CÓ THỂ GIỚI HẠN, CHẤM DỨT, SỬA ĐỔI HOẶC XÓA CÁC TÀI KHOẢN HOẶC QUYỀN TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ; CẤM TRUY CẬP VÀO CÁC TRÒ CHƠI VÀ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CŨNG NHƯ CÁC NỘI DUNG, DỊCH VỤ VÀ CÔNG CỤ TRONG ĐÓ; HOẶC GÂY TRÌ HOÃN HAY GỠ BỎ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LƯU TRỮ, VÀ Tendo HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG CHO BẠN ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI HOẶC KẾT QUẢ. Điều khoản này không áp dụng cho người dùng ở EEA. Nếu bạn ở trong EEA, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào ít nhất một tháng trước khi chúng có hiệu lực, và nếu bạn không hài lòng với những thay đổi đó, bạn có thể lựa chọn hủy bỏ Dịch vụ của mình theo các Điều khoản này.

Xóa Tài khoản của bạn:

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào và có thể yêu cầu chúng tôi xóa Tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Trừ khi luật hiện hành có quy định khác, chúng tôi không bắt buộc phải hoàn trả, đền bù lợi ích hoặc khoản bồi thường khác nếu bạn yêu cầu xóa Tài khoản của bạn.

5. QUYỀN SỞ HỮU; GIẤY PHÉP GIỚI HẠN↑

Trò chơi và Dịch vụ:

Dịch vụ bao gồm các tác phẩm do Tendo Corporate Family sở hữu hoặc được cấp phép, và các nội dung này được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bao bì thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên toàn thế giới cũng như các luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành khác. Tất cả các quyền như vậy đều được bảo lưu. Các Điều khoản này không cấp cho bạn hoặc bất kỳ bên nào khác quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích trong Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ.

Miễn là bạn tuân theo các Điều khoản này và bất kỳ quy tắc nào khác, kể cả Quy tắc Cộng đồng và bất kỳ Điều khoản Đặc biệt nào, bạn có thể sử dụng Dịch vụ tuân thủ các Điều khoản này cho mục đích giải trí và phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác và đồng ý rằng Tendo sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép.

Nếu bạn vi phạm Các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho bạn, chúng tôi có thể sẽ có hành động đối với bạn, bao gồm và lên tới việc chấm dứt tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn có thể vi phạm pháp luật, bao gồm việc xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Tendo. BẤT KỲ NỖ LỰC NÀO CỦA BẠN ĐỂ GIÁN ĐOẠN HOẶC CAN THIỆP ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC NGẦM PHÁ HOẠI HOẶC THAO TÚNG HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ TRÒ CHƠI NÀO CỦA Tendo, ĐỀU LÀ VI PHẠM CHÍNH SÁCH CỦA Tendo VÀ CÓ THỂ XÂM PHẠM HOẶC VI PHẠM CÁC LUẬT HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ.

Tài khoản và Vật phẩm ảo của bạn:

Bất kể mọi tuyên bố nào khác trong các Điều khoản này, Quy tắc Cộng đồng hoặc bất kỳ Điều khoản đặc biệt nào áp dụng cho các tính năng bạn có thể chọn dùng, bạn không sở hữu bất kỳ Tài khoản nào mà bạn tạo ra trên Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trong các trò chơi của chúng tôi và Tài khoản của bạn không phải là tài sản của bạn. Tương tự như vậy, bạn không sở hữu bất kỳ Vật phẩm ảo nào mà bạn thu được thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bất kể bạn đã “kiếm được” các Vật phẩm ảo đó hay “mua” chúng. Tài khoản của bạn và bất kỳ Vật phẩm ảo nào liên quan đều thuộc sở hữu của Tendo. Tendo cung cấp cho bạn một giấy phép giới hạn và quyền sử dụng Tài khoản của bạn cũng như các Vật phẩm ảo liên quan trong khi chúng tôi cung cấp Dịch vụ.

ĐỂ TRÁNH GIỮ LẠI CÁC DỮ LIỆU KHÔNG CÒN CẦN THIẾT NỮA VÀ/HOẶC NHẰM CẢI THIỆN DỊCH VỤ CỦA MÌNH, CHÚNG TÔI CÓ THỂ XÓA HOẶC CHẤM DỨT CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG (NGHĨA LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NHẬP VÀO) TRONG VÒNG 180 NGÀY.

Bạn không được phép chuyển nhượng các Vật phẩm ảo bên ngoài Dịch vụ (như trong “đời thực”), ví dụ như bán, trao đổi hoặc mua bán chúng. Chúng tôi sẽ không công nhận những việc chuyển nhượng đó là hợp pháp. Bạn không được phép cấp phép lại, trao đổi, bán hoặc cố gắng bán các Vật phẩm ảo để lấy tiền “thật” hoặc trao đổi Vật phẩm ảo để lấy giá trị dưới bất kỳ hình thức nào bên ngoài trò chơi. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc cố gắng chuyển nhượng nào như vậy đều bị nghiêm cấm và vô hiệu, và chúng tôi có thể chấm dứt Tài khoản của bạn vì lý do đó.

Nội dung Người dùng:

Nếu bạn đăng tải, phát hành, truyền tải hoặc tải lên các Nội dung Người dùng trên Dịch vụ, bạn đồng ý rằng nội dung đó sẽ:

chính xác;
không bí mật;
không vi phạm pháp luật;
không vi phạm các ràng buộc theo hợp đồng hoặc những quyền của các bên khác, và bạn có quyền sử dụng Nội dung Người dùng từ bất kỳ bên nào khác có thông tin cá nhân hoặc thông tin khác hoặc sở hữu trí tuệ được chứa trong Nội dung Người dùng đó;
không có vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc các mã độc hại khác;
phù hợp với Quy tắc Cộng đồng của chúng tôi.

Nội dung Người dùng của bạn sẽ được Tendo xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo an toàn và sao lưu các nội dung của mình.

Bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng tải, phát hành hoặc truyền tải sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật. Bạn giữ lại tất cả quyền sở hữu của mình trong Nội dung Người dùng của bạn, nhưng bạn cấp cho Tendo một giấy phép vĩnh viễn và không thể hủy ngang (ngoài nội dung được quy định dưới đây hoặc trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi) trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng, sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị và trình diễn Nội dung Người dùng của bạn cũng như bất kỳ tác phẩm được sửa đổi và phát sinh nào theo đó liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả việc tiếp thị và khuyến mại. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, bạn từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân tác giả nào mà bạn có thể có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào (như quyền được xác định là tác giả của Nội dung Người dùng hoặc quyền phản đối một số việc sử dụng Nội dung Người dùng đó).

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn nếu chúng tôi cho rằng nó không tuân thủ các Điều khoản này, Quy tắc Cộng đồng của chúng tôi, hoặc bất kỳ Điều khoản đặc biệt nào được áp dụng. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Nội dung Người dùng của bạn cho các bên thứ ba khác hoặc các cơ quan chính phủ trong trường hợp luật pháp yêu cầu chúng tôi thực hiện việc đó.

Giấy phép của Tendo cho Nội dung Người dùng của bạn sẽ kết thúc khi bạn yêu cầu xóa Tài khoản của mình bằng cách gửi yêu cầu thông qua Cổng thông tin Yêu cầu dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi,với những ngoại lệ sau:

Nội dung Người dùng được gửi để phản hồi cho các chương trình khuyến mại của Tendo, mà sẽ phụ thuộc vào bất kỳ Điều khoản đặc biệt hoặc điều khoản khác của chương trình khuyến mại đó;
Nội dung Người dùng được chia sẻ với những người khác mà chúng đã không bị xóa hoặc đã được sử dụng công khai như được cho phép trong các Điều khoản này; và
Nội dung Người dùng phải có giấy phép riêng biệt với Tendo, mà sẽ tùy thuộc vào các điều khoản của giấy phép đó.

Nếu bạn yêu cầu xóa Nội dung Người dùng của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để gỡ bỏ Nội dung Người dùng của bạn khỏi việc sử dụng hiện hành, có thể bao gồm việc ngăn chặn Nội dung Người dùng của bạn trong các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, Nội dung Người dùng có thể tồn tại trong các hệ thống của chúng tôi, bao gồm trong các bản sao lưu dự phòng. Chúng tôi cũng có thể giữ lại các bản sao Nội dung Người dùng nếu chúng tôi tin rằng điều đó là bắt buộc về mặt pháp lý.

Khi bạn đăng tải, phát hành hoặc truyền tải các theo dõi và nhận xét của bạn về Dịch vụ, ví dụ như trong các diễn đàn, blog và tính năng trò chuyện, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những người chơi khác sẽ không sử dụng ý tưởng và thông tin mà bạn chia sẻ. Nếu bạn có một ý tưởng hoặc thông tin muốn giữ bí mật và/hoặc không muốn người khác sử dụng, xin đừng đăng nó. Tendo KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC SỬ DỤNG HOẶC CHIẾM ĐOẠT BẤT CỨ NỘI DUNG HAY THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN ĐĂNG TẢI, PHÁT HÀNH, HOẶC TRUYỀN TẢI TRONG MỌI DIỄN ĐÀN, BLOG, HAY PHÒNG TRÒ CHUYỆN.

6. GIÁM SÁT SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG↑

Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ về Nội dung Người dùng không hợp lệ hay bất hợp pháp hoặc hành vi của người chơi khác, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các hành vi đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ do người chơi khác cung cấp (ví dụ: trong hồ sơ của họ) và chúng tôi không phê duyệt Nội dung Người dùng. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu rằng bạn có thể gặp phải hành vi có tính xúc phạm hoặc phỉ báng. 

Mặc dù không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ nhưng toàn quyền theo quyết định của mình, chúng tôi có quyền theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ các tương tác của bạn với Dịch vụ hoặc các thông tin trao đổi của bạn với Tendo hoặc người chơi khác khi bạn sử dụng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin trao đổi của bạn thông qua nhắn tin trong trò chơi hoặc trò chuyện video). Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể, theo quyết định của mình, lựa chọn chỉnh sửa, từ chối đăng tải hay xóa bất kỳ tài liệu nào khác mà chúng tôi cho là có tính phỉ báng. Nếu chúng tôi xác định rằng thông tin trao đổi hoặc Nội dung Người dùng của bạn vi phạm các Điều khoản, Điều khoản đặc biệt hoặc Quy tắc Cộng đồng này, toàn quyền theo quyết định của mình và không cần thông báo, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa khả năng đăng tải Nội dung Người dùng hoặc trao đổi thông tin với người chơi khác của bạn, hoặc có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào toàn bộ Dịch vụ.

7. GIAO DỊCH CỦA BẠN VỚI NGƯỜI CHƠI KHÁC↑

Bạn chịu trách nhiệm về những tương tác của mình với người chơi khác. Nếu bạn có vấn đề với một người chơi khác, chúng tôi không bắt buộc phải liên đới, nhưng vẫn có thể nếu chúng tôi muốn.

Nếu bạn có tranh chấp với một người chơi khác, bạn sẽ miễn trừ Tendo, Tendo Corporate Family và tất cả Công ty Liên kết Tendo khỏi trách nhiệm, khiếu nại, yêu cầu và/hoặc thiệt hại (thực tế hoặc do hậu quả) dưới mọi hình thức và bản chất, dù đã biết hay chưa biết, gây ra bởi hoặc liên quan đến tranh chấp đó. Điều này bao gồm các thiệt hại về tổn thất lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng hoặc dữ liệu. Điều khoản này không áp dụng cho người dùng ở EEA. Nếu bạn ở trong EEA, trách nhiệm pháp lý của bạn đối với Tendo được quy định theo luật pháp hiện hành tại quốc gia bạn cư ngụ.

Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội chơi với bạn bè hoặc những đối thủ được ghép trận khác. Để bảo đảm bạn luôn có đối thủ với cấp độ kỹ năng phù hợp, một vài trong số những đối thủ được ghép trận này có thể là người chơi được tạo tự động có khả năng chơi giống như người thật.

Nếu bạn cư ngụ ở California, bạn sẽ từ bỏ Mục 1542 Bộ luật Dân sự California, trong đó quy định: “Việc miễn trừ thông thường không bao gồm các yêu cầu mà chủ nợ không biết hoặc không nghi ngờ là có theo ý họ vào thời điểm thực hiện việc miễn trừ đó, mà nếu người đó biết thì lẽ ra phải gây ảnh hưởng đáng kể đến việc giải quyết của người đó với người chưa thực hiện nghĩa vụ.”

Chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng Dịch vụ để khởi tạo tin nhắn SMS hoặc MMS cho bạn bè, gia đình hoặc các liên lạc khác của bạn. Bạn không bắt buộc phải gửi các tin nhắn văn bản như vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về chúng và bạn hiểu rằng có thể áp dụng cước nhắn tin văn bản thông thường và phí dữ liệu dựa trên gói cước của bạn với nhà mạng điện thoại di động. Bạn cũng hiểu rằng Tendo không kiểm soát được người nhận, nội dung, hoặc thời gian của những tin nhắn văn bản này. Nếu bạn chọn gửi tin nhắn văn bản thông qua Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng người nhận tin nhắn văn bản đã có sự đồng ý thích hợp để nhận tin nhắn văn bản.

8. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN↑

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dưới hình thức truy cập vào các trò chơi, Vật phẩm ảo và các Dịch vụ khác của chúng tôi. Trong Dịch vụ, bạn có thể sử dụng tiền “thật” để lấy giấy phép giới hạn và quyền sử dụng các Vật phẩm ảo và/hoặc hàng hóa hay dịch vụ khác.

Dịch vụ hoạt động như thế nào:

Bạn sẽ nhận được giấy phép giới hạn và quyền sử dụng các Vật phẩm ảo bằng cách truy cập vào trang mua đồ ở một trong các trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp ủy quyền thanh toán thông qua nền tảng mà bạn đang chơi (ví dụ như Facebook, Apple, Google).

Khi bạn thực hiện giao dịch mua trên Tendogames.com, Tendopoker.com, gotslotscasino.znyga.com hay bất kỳ trang web nào do Tendo sở hữu, trang thanh toán sẽ cho bạn biết phương thức thanh toán nào bạn có thể sử dụng khi mua. Giá của sản phẩm sẽ là giá được cho biết trên trang đặt hàng khi bạn đặt hàng. Khi bạn mua xong, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận có chứa thông tin chi tiết về các mục bạn đã đặt mua. Vui lòng kiểm tra xem các chi tiết trong thông báo xác nhận có đúng không càng sớm càng tốt và giữ lại bản sao để lưu hồ sơ của bạn. Tendo lưu giữ hồ sơ các giao dịch của Tendogames.com để xử lý bất kỳ thắc mắc nào sau này về giao dịch đó.

Khi bạn mua Vật phẩm ảo trong trò chơi của chúng tôi trên các nền tảng khác như Facebook, Apple hoặc Google, Tendo không tham gia vào giao dịch đó và giao dịch mua của bạn sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện thanh toán của nền tảng bên thứ ba đó. Vui lòng xem lại các điều khoản dịch vụ của nền tảng để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Thanh toán của chúng tôi như mô tả bên dưới để biết các thắc mắc về việc hoàn tiền giao dịch mua thông qua Facebook hoặc Google.

Đối với các Vật phẩm ảo, đơn hàng của bạn sẽ thay mặt cho một phiếu mua hàng gửi tới chúng tôi để có được giấy phép giới hạn và quyền sử dụng Dịch vụ hoặc Vật phẩm ảo liên quan mà sẽ được chúng tôi chấp thuận khi chúng tôi chấp nhận việc thanh toán. Vào thời điểm đó, giấy phép giới hạn sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Đối với các đơn hàng để có được giấy phép giới hạn và quyền sử dụng Vật phẩm ảo, bằng cách nhấp vào nút mua/đặt hàng trên cửa sổ hoặc trang giao dịch mua, bạn đã:

đồng ý rằng chúng tôi sẽ cung cấp Vật phẩm ảo cho bạn ngay khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn; và
nếu bạn cư trú ở Liên minh Châu Âu (“EU”), bạn thừa nhận rằng bạn sẽ không còn quyền hủy bỏ theo Chỉ thị về Quyền của Người tiêu dùng của EU (như được thực hiện bởi luật pháp của quốc gia bạn đang ở) sau khi chúng tôi bắt đầu cung cấp Vật phẩm ảo đó.

Bạn hiểu rằng dù bạn có thể “kiếm”, “mua” hoặc “trả tiền” cho các Vật phẩm ảo trong Dịch vụ của chúng tôi, về mặt pháp lý bạn không sở hữu các “Vật phẩm ảo” đó và số tiền của Vật phẩm ảo bất kỳ đều không được quy đổi thành bất cứ số dư tín dụng nào bằng tiền thật hoặc giá trị tương đương. Bất kỳ số dư “tiền tệ ảo” nào được hiển thị trong Tài khoản của bạn đều không phải là số dư ngoài đời thực hoặc phản ánh bất kỳ giá trị nào được lưu trữ, nhưng thay vào đó lại là thước đo phạm vi giấy phép giới hạn của bạn.

TẤT CẢ ĐỀU LÀ MUA ĐỨT BÁN ĐOẠN: BẠN THỪA NHẬN RẰNG Tendo KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI HOÀN TIỀN VÌ BẤT CỨ LÝ DO NÀO, VÀ BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN HOẶC KHOẢN ĐỀN BÙ KHÁC CHO CÁC VẬT PHẨM ẢO CHƯA SỬ DỤNG KHI TÀI KHOẢN ĐÓ BỊ ĐÓNG, CHO DÙ VIỆC ĐÓNG TÀI KHOẢN LÀ TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ NGUYỆN, HOẶC CHO DÙ BẠN ĐÃ THANH TOÁN THÔNG QUA TendoGAMES.COM HOẶC MỘT NỀN TẢNG KHÁC NHƯ APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, HAY BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC NƠI CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA MÌNH.

CÁC KHOẢN MUA ĐỂ LẤY GIẤY PHÉP GIỚI HẠN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG CÁC VẬT PHẨM ẢO ĐỀU KHÔNG THỂ HOÀN TIỀN THEO PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

Điều khoản Thanh toán bổ sung:

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và các khoản thuế áp dụng cho bạn hoặc bất kỳ ai sử dụng một Tài khoản được đăng ký cho bạn. Tendo có thể sửa đổi mức giá cho các hàng hóa và dịch vụ mà họ cấp phép cho bạn thông qua Dịch vụ bất kỳ lúc nào.

Việc đăng ký cũng phụ thuộc vào Điều khoản Đăng ký bổ sung của chúng tôi.

Hỗ trợ Thanh toán:

Để hỗ trợ thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc gọi cho đội ngũ hỗ trợ thanh toán của chúng tôi theo số 02432727777 . Xin lưu ý rằng hỗ trợ qua điện thoại cho các vấn đề và câu hỏi liên quan đến thanh toán chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh. Các số điện thoại này CHỈ dành cho các vấn đề và thắc mắc liên quan đến thanh toán. Người trả lời điện thoại tại số điện thoại hỗ trợ thanh toán này sẽ KHÔNG thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, chơi trò chơi hoặc các thắc mắc về giao dịch mua trong trò chơi. Để được hỗ trợ khách hàng không liên quan đến việc thanh toán, bạn phải liên hệ với chúng tôi thông qua bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

9. KHUYẾN MẠI VÀ ƯU ĐÃI↑

Tùy thời điểm, chúng tôi có thể đưa ra các khuyến mại trong thời gian có hạn. Vui lòng xem lại các quy tắc chính thức hoặc Điều khoản đặc biệt (nếu có) liên quan đến bất kỳ chương trình khuyến mại nào. Các nội dung đó sẽ được áp dụng bên cạnh các Điều khoản này.

Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng tôi có thể giới thiệu các Ưu đãi. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp, và bạn không bắt buộc phải chấp nhận bất kỳ Ưu đãi nào. Các ưu đãi không thể chuyển nhượng, quy đổi, hoặc trao đổi lấy những thứ khác có giá trị, ngoại trừ theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Nếu bạn chấp nhận bất kỳ Ưu đãi nào, bạn có thể phải ký vào một bản khai về khả năng đủ điều kiện và miễn trừ trách nhiệm pháp lý hoặc các giấy tờ khác để nhận được Ưu đãi đó. Một số Ưu đãi sẽ phải chịu thuế và các loại phí khác, đi lại hoặc hoạt động khác bên ngoài thế giới ảo, tất cả sẽ được tiết lộ trước khi bạn chấp nhận ưu đãi đó. Nếu bạn chấp nhận bất kỳ Ưu đãi nào, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Ưu đãi đó.

10. QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA↑

Dịch vụ của chúng tôi có thể có các quảng cáo từ chúng tôi hoặc những công ty khác. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ giải thích những thông tin nào chúng tôi chia sẻ với các nhà quảng cáo. Xin vui lòng đọc nó.

Đôi khi chúng tôi cung cấp liên kết trong các trò chơi của mình hoặc trên Dịch vụ cho các trang web của công ty bên thứ ba khác hoặc cho các công ty mời bạn tham gia chương trình khuyến mại và đổi lại sẽ cung cấp cho bạn một số tính năng của Dịch vụ hoặc bản nâng cấp (ví dụ như tiền trong trò chơi). Bất kỳ khoản phí hoặc nghĩa vụ nào bạn phải trả khi giao dịch với các công ty khác đó đều thuộc trách nhiệm của bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào của bên thứ ba mà chúng tôi liên kết đến trong Dịch vụ của mình, và liên kết như vậy không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận trang web được liên kết đó hay bất kỳ thông tin nào bạn có được từ đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ nội dung, hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Cũng xin lưu ý rằng các trang web bên thứ ba được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu bạn cung cấp cho họ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác hoặc họ có thể tự động thu thập thông tin từ bạn. Khi bạn sử dụng các trang web và dịch vụ của bên thứ ba này, công ty bên thứ ba có thể (hoặc không được) yêu cầu bạn cho phép truy cập vào thông tin và nội dung của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các quy định kinh doanh, hoặc chính sách quyền riêng tư của những công ty khác đó, hoặc về cách họ thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin mà họ nhận được từ bạn.

11. THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN/KHIẾU NẠI↑

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và yêu cầu bạn cũng làm như vậy. Chúng tôi phản hồi các thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền nhằm tuân thủ Đạo luật Bản quyền kỹ thuật số Thiên niên kỷ Hoa Kỳ (“DMCA”), Chỉ thị Thương mại điện tử và các luật liên quan tại EU cũng như các luật địa phương tương tự hoặc tương đương khác có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng vào Trang web về Bản quyền của Tendo để xem lại Nguyên tắc Thông báo của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của bất kỳ người chơi nào nếu chúng tôi xác định rằng người chơi đó là “người vi phạm lặp lại”. Chúng tôi không phải thông báo cho người chơi trước khi chúng tôi thực hiện việc này.

12. PHẢN HỒI VÀ Ý KIẾN ​​KHÔNG MONG MUỐN↑

Chúng tôi có thể yêu cầu phản hồi của bạn về các tính năng nhất định thông qua hoạt động khuyến mại hoặc chương trình tìm hiểu thông tin chi tiết về khách hàng của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải trả lời yêu cầu của chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn đưa ra theo yêu cầu của chúng tôi thông qua khuyến mại hoặc chương trình đều phải tuân theo các quy tắc của hoạt động khuyến mại hoặc chương trình cụ thể đó. Và bất kỳ ý tưởng, thông tin, hoặc phản hồi nào bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi đều phải tuân theo Ý kiến không mong muốn.

13. KHẢ NĂNG SẴN CÓ CỦA DỊCH VỤ; ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ BẢO HÀNH↑

Tendo, Tendo Corporate Family và các Công ty Liên kết Tendo không hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng Dịch vụ hay bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ luôn sẵn có, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi có thể đình chỉ, thu hồi hoặc hạn chế khả năng cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi vì các lý do kinh doanh và vận hành.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ RỦI RO CỦA BẠN. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, Tendo VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ DỊCH VỤ. Tendo VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo KHƯỚC TỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC BẢO HÀNH ĐƯỢC NGỤ Ý, CÁC ĐIỀU KIỆN, HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC VỀ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, HOẠT ĐỘNG YÊN TĨNH, HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Nếu tiểu bang hoặc quốc gia của bạn không cho phép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này, chúng sẽ không được áp dụng cho bạn. Nếu tiểu bang hoặc quốc gia của bạn yêu cầu một thời gian nhất định phải áp dụng bảo hành, thời gian đó sẽ là khoảng thời gian ngắn hơn giữa 30 ngày kể từ lần sử dụng lần Dịch vụ đầu tiên hoặc khoảng thời gian ngắn nhất mà luật pháp yêu cầu.

14. CÁC GIỚI HẠN; ĐIỀU KHOẢN KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ↑

BẠN THỪA NHẬN RẰNG Tendo, Tendo CORPORATE FAMILY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

(1) ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, DO NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ, BAO GỒM MẤT MÁT LỢI NHUẬN, UY TÍN, HOẶC DỮ LIỆU, THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC

(2) ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ VÀ NGƯỜI VẬN HÀNH CÁC TRANG WEB BÊN NGOÀI.

BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC TRANG WEB BÊN NGOÀI CŨNG NHƯ RỦI RO TỔN THƯƠNG TỪ DỊCH VỤ VÀ CÁC TRANG WEB BÊN NGOÀI.

TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC BẤT KỲ LUẬT PHÁP ÁP DỤNG NÀO CHO PHÉP, CÁC ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THƯƠNG GÂY RA BỞI DỊCH VỤ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, TẠI BẤT KỲ VÙNG TÀI PHÁN NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC HÀNH ĐỘNG VI PHẠM BẢO ĐẢM, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HOẶC SAI LẦM (BAO GỒM SƠ SUẤT).

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CÓ THỂ ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA Tendo, Tendo CORPORATE FAMILY VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG TỔNG SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO Tendo, Tendo CORPORATE FAMILY, VÀ/HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo TRONG VÒNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI (180) NGÀY TRƯỚC NGÀY BẠN LẦN ĐẦU XÁC NHẬN BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO NHƯ VẬY.

NẾU BẠN CHƯA THANH TOÁN BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO CHO Tendo, Tendo CORPORATE FAMILY HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo NÀO TRONG VÒNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI (180) NGÀY TRƯỚC NGÀY BẠN LẦN ĐẦU XÁC NHẬN BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO NHƯ VẬY, CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA BẠN CHO BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI Tendo, Tendo CORPORATE FAMILY VÀ/HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT Tendo NÀO LÀ DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ HỦY BỎ TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

Một số tiểu bang hoặc quốc gia không cho phép việc loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc các giới hạn/loại trừ trách nhiệm pháp lý được mô tả ở trên, có nghĩa là những giới hạn/loại trừ này có thể không được áp dụng cho bạn nếu bạn cư ngụ ở một trong những tiểu bang hoặc quốc gia đó. Các giới hạn/loại trừ này được áp dụng đầy đủ cho cư dân New Jersey.

Các giới hạn/loại trừ này không áp dụng cho người dùng ở EEA. Đối với những người dùng đó, nếu Tendo không tuân thủ các Điều khoản này, Tendo sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại bạn phải chịu mà có thể lường trước được do Tendo vi phạm các Điều khoản này hoặc là do Tendo sơ suất, nhưng Tendo không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không thể lường trước được. Mất mát hoặc thiệt hại là có thể lường trước được nếu đó là hậu quả rõ ràng do chúng tôi vi phạm hoặc nếu đã được bạn và Tendo dự tính đến tại thời điểm các bên đã tham gia ký kết các Điều khoản này.

15. THỎA THUẬN VỀ TRỌNG TÀI PHÂN XỬ VÀ ĐIỀU KHOẢN KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ↑

MỤC NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI CHƠI Ở VIỆT NAM

Nếu bạn đang gặp sự cố với Dịch vụ, nhiều vấn đề có thể được giải quyết trên một trong các diễn đàn người chơi của chúng tôi.

Trước khi đưa ra một trường hợp pháp lý chính thức, trước tiên bạn phải liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi tại https://www.Tendo.com/support. Trong trường hợp bạn và Tendo không thể giải quyết tranh chấp thông qua Dịch vụ Khách hàng, bạn và Tendo đều đồng ý để trọng tài phân xử như mô tả dưới đây.

16. THỎA THUẬN XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN TỪ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

Nếu có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ người dùng. Chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu nếu đúng người đùng đó đang sử dụng dịch vụ của Tendo.

Cảm ơn